Tore Bredal – profilert bransjemann med visjoner for foreningen!

I forrige jubileumsartikkel leste vi om Oddveig Telles formannsperiode i foreningen. Da Oddveig valgte å gi seg, stod Tore Bredal klar til å overta stafettpinnen.

Kjell Opheim, Rolf Munk Blaker, Ragnar Madsen

Om forfatteren

Han hadde gått gradene fra konsulent til direktør i MMI, vært adm. direktør i Imedia og var programdirektør ved Handelshøyskolen BIs Senter for lederutdanning da han ble spurt om å overta roret i NMF. På dette tidspunktet var han også en av bransjens ytterst få kjendiser. Han hadde rukket å bli en etterspurt kommentator og intervjuobjekt, som NRK ringte til i faglige sammenhenger.

 

«Vi må bli mer synlige!»

Tore BredalTore Bredal hadde ikke før rukket å si ja til det nye ledervervet før ANALYSEN var på plass og intervjuet den nye formannen. Hva ville han med foreningen, og hvordan oppfattet han det «boet» han var i ferd med å overta?

For å ta det siste først: Den sterke veksten, det høye aktivitetsnivået og entusiasmen og innsatsen som hadde preget Oddveig Telles periode, var det naturligvis bare å berømme! Men hva ville han egentlig bidra med, i en forening som allerede vokste med 25% pr år?

«Svaret på det», sa han, «er at jeg ser en oppgave i å synliggjøre oss som markedsanalytikere! Selv om stadig flere virksomheter definerer inne markedsanalyse som en sentral del av beslutningsgrunnlaget, er det fremdeles ikke nok punch i analytikernes status i mange bedrifter».

 

Og hvordan kan den enkelte analytiker bli flinkere til å markedsføre sitt arbeidsområde, spurte ANALYSEN? Her er noen av svarene:

– Vi må bli flinkere til å identifisere voksende markeder på et tidlig tidspunkt i utviklingen

 – Vi må være med å bygge visjoner for ledelsen, gjennom å knytte informasjon til forretningsideene

– Vi må være blant dem som leverer den viktige informasjonen, kunnskapen for å skape fremtiden

– Vi må insistere på å være med der tolkningene av våre funn blir gjort. Det er det som er lederskap.

– Vi må evne å tenke strategisk. Fremskaffe systematisk sikker informasjon om målgrupper som betyr noe for vår organisasjon. Deretter systematisere dette i en forståelig form, og dele denne kunnskapen med de dominerende koalisjoner i vår virksomhet.

 

Etterutdanning av markedsanalytikere – foreningens viktigste oppgave?

Ut ifra de ovennevnte visjoner, mente Tore Bredal at det å etterutdanne markedsanalytikere måtte bli en naturlig hovedoppgave for foreningen i hans formannsperiode. En profesjonalisering og utvikling av denne, måtte bli oppgave nummer en, konkluderte Tore Bredal med!

 

Da NMF fikk sin egen hjemmeside

I dag er internettet det selvsagte stedet å søke for å finne hva det skal være, men i overgangen mellom formannsperiodene til Oddveig og Tore, ble internett en del av virkeligheten for vår kjære forening, med sin første hjemmeside! På vårparten 1998 la foreningen ut hjemmesidene, og utpå høsten kunne prosjektleder Lars Hogne Kaldestad rapportere om at sidene var godt besøkt allerede.

«Vi har satset på en enkel løsning, med muligheter for utbygging», sa han, og viste til at medlemmene der kunne finne informasjon om kontakt-personer, vedtekter, presentasjon av faggruppene, komiteer for klagesaker og medlemsbladet ANALYSEN. Oversikt over de kommende seminarer og møter var det selvsagt også, og en ting til: Det var selvsagt også mulig å melde seg inn i foreningen der og da, for de som ikke allerede var noe så selvsagt! Kaldestad kunne også fortelle at man allerede var i gang med å planlegge neste release, der faglige chattesider var en av ideene.

 

Markedsanalysens bidrag til verdiskapningen – et forskningsprosjekt

I tråd med den nye ledelsens programerklæringer, ble et spennende forskningsprosjekt iverksatt, sammen med Høyskolen i Buskerud. Dr. oecon Boge Gulbrandsen og de. oecon Kåre Sandvik ledet arbeidet, som gikk ut på å spørre norske ledere hvordan de vurderte markedsanalyse og markedsanalytikere som grunnlag for å ta strategiske beslutninger. Målet med det hele var å komme frem til et sett med faktorer som kunne bidra til å forbedre dagens bruk av markedsanalyse.

Halvveis ute i undersøkelsen kunne prosjektledelsen rapportere at næringslivets ledere hadde stor tillitt til den tekniske kvaliteten på instituttenes leveranser, men undersøkelser brukes i litt for stor grad til å foreta valg blant kjente alternativer og i for liten grad til å utvikle nye strategier. Instituttene og markedsanalytikerne jobber mot mellomnivået i bedriften, og har for liten kontakt med toppledelsen. Dermed blir markedsanalysens bidrag til verdiskapningen begrenset i norske bedrifter, signaliserte Gulbrandsen og Sandvik. En norsk toppleder sa det slik: «Vi er en av Norges største kjøpere av markedsundersøkelser, men jeg er aldri blitt oppsøkt av en markedsanalytiker!»

 

Noen prøvde å «tette gapet»

Mot slutten av nittiårene var det, tross alt, flere i bransjen som så mulighetene til å kunne aktivt bidra til verdiskapningen, ikke bare være leverandør av rådata til bedriftene. Et eksempel på dette var Hansa Management Group, ledet av Hans Melbye, som etablerte et eget rådgivningsselskap basert på markedsundersøkelser. Men – det mest omtalte fenomen på denne tiden var kanskje lanseringen av begrepet «consearch»? I 1999 gikk den ikke ukjente Michael Tetzschner fra Handelshøyskolen BI til Feedback. Formålet var å rulle ut en ny, tidsmessig bransjestrategi, «consearch». Ideen var totalleveranser, å bygge ned det kunstige skillet mellom instituttverdenen og konsulent-bransjen. I særlig grad var det det raskt voksende offentlig markedet man så for seg at man skulle rette hovedskytset mot. Hvordan dette gikk, skal vi la ligge, men bare fastslå at NMF rundt 20 år senere skiftet navn til Strategi- og analyseforeningen. Hvorfor? For å prøve å bygge bro over til konsulent-verdenen. Fortsatt…

 

Kvalitet på dagsordenen

Et annet viktig fokusområde i Bredal-perioden var kvalitet i analysearbeidet. Styret nedsatte derfor et bredt sammensatt utvalg med representanter for de store instituttene og viktige oppdragsgivere. Formannen var, for sikkerhets skyld, selv komiteleder. Formålet med komiteen var å utrede behovet for å utvikle egne kvalitetsstandarder for norske markedsanalyseinstitutter. Ett av temaene den gangen var naturligvis ISO-sertifisering, men ellers var det særlig to ting komiteen konkretiserte i oppsummeringen av sitt mandat:

  • Utvikle en «Kjøpers guide», som skulle hjelpe kjøpere av markedsanalyser å vurdere de viktigste kvalitetskriteriene når de skal kjøpe markedsanalyser.
  • Utvikle et sett av minimumsstandarder for instituttene, spesielt knyttet til feltapparatet. Etter hvert så man for seg at settet av minimumsstandarder ville bli utvidet til også å gjelde andre arbeidsprosesser innenfor det å drive et markedsanalyseinstitutt.

 

Markedsanalyse inn i år 2000

Tusenårsskiftet var på mange måter også en brytningstid når det gjelder teknologi og måten vi bruker den på. I sin siste lederartikkel i ANALYSEN, før dette spesielle året ebbet ut, kom formann Tore Bredal med noen betraktninger på hvor vi etter hans mening var på vei. Han påpekte at den digitale revolusjonen, med internett som informasjonsbærer og som ny sentral handleplass raskt var i ferd med å rive ned deler av forutsetningene for «de fysiske» produksjonsmiljøenes dominans i økonomien. Han så for seg at mange rett og slett måtte innstille seg på å jobbe på en helt annen måte for å skape verdier for sine kunder. Han lovet imidlertid at NMF ville gjøre sitt for å løfte frem temaene klart og tydelig i årene som lå forut.

 

Les den forrige jubileumsartikkelen her: Vi fyller 50 år!

 

NMF Jubileum Artikkel3 liteSe bilde: Da Tore Bredal overtok som leder var mye på plass. Nå var oppgaven å fortelle flere hvor gode vi var. Her gjorde Tore og styret en god jobb! Vi fikk nye medlemmer fra andre bransjer og markedsanalysebransjen ble satt på kartet. Oversikten viser de firmaene som hadde konsesjon for å drive med opinions- og markedsundersøkelser.

Tore var også opptatt av å stimulere/belønne personer for den innsatsen de la ned. Flotte julemøter, sommeravslutninger og solsikkekaker til personer, komiteer og byråene som bidro, var deler av belønningen.

Han bidro også til opprettelsen av Årets markedsanalytiker, en utnevnelse vi har hatt i NMF siden 1998.

De 2 første var:

1999 Fred Selnes
1998 Harald Sørgaard Djupvik

 

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TINE kickstarter innsikts-året 2024

TINE kickstarter året med sterke nyansettelser i innsiktsavdelingen.

Bransjenytt, Jobb-karriere

Jobb-bytte: Fra forsikring til mobilitet!

Vi har den gleden av å presentere en analytiker som har brukt mange år på å arbeide med tall, statistikk og…

Bransjenytt, Jobb-karriere

Julepraten

Den mørke, fine tida har satt seg, og det lakker og lir mot jul. Vi i Analysen klarte å få en…

Bransjenytt, Bransjestemmer