Disiplinærkomitéen

Disiplinærkomitéen

Mistanke om mulige brudd på foreningens vedtekter og etiske regler kan klages inn til disiplinærkomiteen.

Disiplinærkomiteen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet hvert år. Disiplinærkomitéen skal avgi uttalelse i klagesaker som gjelder mulige brudd på foreningens vedtekter og etiske regler.

Både foreningens medlemmer og andre kan fremme saker til behandling. Klager sendes foreningens styre ved styreleder.

Disiplinærkomitéen skal vurdere om en klagesak oversendt fra styret faller inn under komitéens mandat, og etter en helhetlig vurdering anbefale om det er grunnlag for påtale eller eksklusjon.

Styret kan beregne et gebyr for en uttalelse fra komiteen. Denne fastsettes når styret vurderer klagen første gang og skal stå i forhold til den arbeidsbelastningen klagen må forventes å påføre komiteen.

Om klagen blir behandlet og ikke tas til følge, tilfaller gebyret foreningen. Om klagen tas til følge etter behandling, eller den besluttes ikke tatt til vurdering i noen av komitéene, blir gebyret tilbakeført til klageren.

Retningslinjer til Disiplinærkomiteens virke og saksgangen finnes i vedtektenes §16

Vedtekter

Etiske regler