Faglig komité for meningsmålinger

Faglig komité for meningsmålinger

Den faglige komiteen skal påtale klare faglige overtramp i forbindelse med meningsmålinger som har vært offentliggjort i massemedia. Tenkelige emner kan være:

  • Valg av metode i forhold til det emnet man har ønske å belyse. Problemstillinger rundt spørreteknikk.
  • Konkret om spørsmålsformuleringer og spørsmålenes innbyrdes påvirkning.
  • Hvordan resultatene er tolket og presentert

Faglig komité for meningsmålinger består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet hvert år.

Både foreningens medlemmer og andre kan fremme saker til behandling. Klager sendes foreningens styre ved styreleder.

Den faglige komiteen skal gi en faglig uttalelse til styret med anbefaling om klagen skal tas til følge eller ikke. Styret skal meddele resultatet av komiteens arbeide til de impliserte parter. Styret kan også vurdere om det, – ut fra de resultater komiteen er kommet frem til, er grunnlag for å bringe saken inn for Disiplinærkomitéen.

Styret kan beregne et gebyr for en uttalelse fra komiteen. Denne fastsettes når styret vurderer klagen første gang og skal stå i forhold til den arbeidsbelastningen klagen må forventes å påføre komiteen.

Om klagen blir behandlet og ikke tas til følge, tilfaller gebyret foreningen. Om klagen tas til følge etter behandling, eller den besluttes ikke tatt til vurdering i noen av komitéene, blir gebyret tilbakeført til klageren.

Retningslinjer til Faglig komité for meningsmålingers virke og saksgangen finnes i vedtektenes §16

Vedtekter