Flat omsetningsutvikling for markedsanalysebransjen i 2017

Virkes årlige omsetningsstatistikk for markedsanalysebransjen viser en tilnærmet flat utvikling for bransjen i 2017. I sum oppnådde virksomhetene som inngår i statistikken en omsetning på drøyt 842,5 millioner kroner i fjor, opp 0,6 prosent sammenlignet med året før.

Iman Winkelman

Om forfatteren

Virke innhenter på årlig basis omsetningstall for aktørene i markedsanalysebransjen.  Aktørene bes rapportere inn fjorårets omsetning slik den fremkommer i respektive virksomheters årsregnskap. I tillegg bes det om samlet verdi av internkjøp fra andre aktører i samme bransje slik at det kan justeres for dette ved beregning av samlet omsetning for markedsanalysebransjen som helhet.

Selskaper som har rapportert tall for 2016, men ikke gitt informasjon for 2017, er tatt ut av statistikken. Dette er gjort for å kunne måle utviklingen «like for like» fra år til år. For 2017 er to selskaper fjernet fra oversikten. Disse selskapenes omsetning var i 2016 oppgitt til å være til sammen 17,1 millioner kroner.

Utviklingen i 2017

I sum omsatte selskapene som inngår i Virkes omsetningsstatistikk for 842,5 millioner kroner i 2017, mot 837,2 millioner året før. Dette gir en samlet omsetningsvekst på 5,3 millioner kroner for aktørene som inngår i årets statistikk.   Målt mot tidligere år, er endringen i omsetningsutvikling svak.

Fra 2015 til 2016 økte totalmarkedet slik den fanges opp av omsetningstallene for bransjen med 2,4 prosent. Dette fikk oss til å ta frem overskriften «Har markedsanalysebransjen knekt koden?» i forbindelse med fjorårets kommentarartikkel til statistikken. Dette er ikke et retorisk spørsmål vi tillater oss å svare et bestemt «ja» på ut fra aggregerte omsetningstall for 2017.

De store er fortsatt størst

Markedsanalysebransjen domineres av 4 store selskaper (Kantar TNS, Nielsen, Norstat Norge og Ipsos) som i 2017 hadde en samlet markedsandel målt ved omsetning på 77 prosent. De store selskapenes markedsandel har økt med 2 prosentpoeng sammenlignet med året før. De senere år har de 4 store selskapenes markedsandel holdt seg relativt stabil.

Målt fra 2016 til 2017, er det Norfakta markedsanalyse, Epinion og Prognosesenteret som rapporterer om størst prosentvis omsetningsvekst. Motsatt ser vi at Respons Analyse og Ipsos har størst omsetningsnedgang.  Av 14 selskaper som inngår i årets omsetningsstatistikk, rapporterer 8 om omsetningsvekst.

Fokus på GDPR

Virke følger markedsanalysebransjen tett gjennom rollen som hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for selskapene som inngår i omsetningsstatistikken. I likhet med norsk næringsliv for øvrig, er markedsanalysebransjen i full gang med forberedelsene knyttet til overgangen til nytt personvernregelverk (GDPR). Virkes inntrykk er at selskapene tar endringene på stort alvor og er godt i gang med å avklare hva den nye personopplysningsloven konkret betyr med hensyn til rutiner, avtaleverk og informasjon til respondenter.

På den ene siden innebærer overgangen til nytt personvernregelverk betydelig merarbeid for enkelte virksomheter i en overgangsfase. Motsatt vil de nye kravene som stilles fra myndighetenes side kunne benyttes som et konkurransefortrinn av en bransje som stiller strenge krav til seg selv med hensyn til profesjonalitet, kvalitet og regeletterlevelse. Kanskje gjenspeiles også dette i form av at bransjens formkurve går opp i 2018?


Kommentar John Lauring Pedersen

Fordeling av omsetning mellom  aktørene i markedsanalysebransjen. Basert på rapporterte omsetningstall  for 2017	Omsetningstallene for 2017 viser et flatt marked for de aktørene som er organisert under Virke markedsanalyse. Denne profilen reflekterer imidlertid ikke etterspørselen etter innsikt og analyse ellers i norsk økonomi – fokus på disse tjenestene har aldri vært større, og antall aktører som tilbyr produkter og tjenester som er overlappende med det markedsanalysebransjen gjør, er høyt, om enn noe uoversiktelig. Som bransje bør vi derfor kanskje bli mer offensive, og utnytte dette suget etter kompetanse innen ”vårt” fagfelt – mulighetene har aldri vært større! Med innføringen av GDPR tror jeg vi får ytterligere en konkurransefordel sammenlignet med aktører som ikke har vært like opptatt av å fortelle respondentene hva de gjør med dataene de samler inn – vi har i grove trekk jobbet etter GDPR-prinsippene i mange år. Forhåpentligvis vil omsetningstallene for 2018 vise at bransjen vet å kjenne sin besøkelsestid, og utnytte dette mulighetsrommet.

Adm. Dir. i Opinion AS
John Lauring Pedersen
john@opinion.no

– er adm dir i Opinion og leder av Virke markedsanalyse, er utnevnt som nestleder i styret for Virke Kunnskap og Teknologi. Virke Kunnskap og Teknologi er et av fire sektorområder i Virke, som er ansvarlig for å spille inn til Virkes styre og ledelse om saker som berører kunnskapsnæringene, og da særlig saker hvor det trengs endringer i rammebetingelsene gitt fra politikerne for å kunne optimalisere mulighetene norske kunnskaps- og teknologi-virksomheter har i konkurransen med utenlandske selskaper. For markedsanalysebransjen er det positivt at vi blir representert i de næringspolitiske diskusjonene, og en anerkjennelse av at vi har markert oss som en spennende og fremtidsrettet bransje i Virke-sammenheng.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

Bransjeutfordrere på Strategidagen 2024

Torsdag 23. mai var det duket for det årlige seminaret «Strategidagen», med et tett program og rekordmange deltagere. Blant talerne fant…

Bransjenytt, Bransjestemmer

Bli kjent med den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro, er leder for den nye Strategigruppa i Strategi- og analyseforeningen. Vi tok en prat med…

Bransjenytt, Bransjestemmer, Jobb-karriere

Nytt om navn våren 2024

Det er stadig folk som flytter på seg i bransjen. Og det er lenge siden vi har vist frem, så her…

Bransjenytt, Jobb-karriere