Hvordan innsikt kan effektivisere reklame

Hyppige endringer i medie-landskapet og økt fokus på kortsiktige mål gjør det stadig vanskeligere å lage reklame med langsiktig effekt. Disse utfordringene kan markeds-analysebransjen bidra til å møte.

Nye mediekanaler vokser frem og gir merkevarer økte muligheter til å bygge relasjoner til målgruppen. Ved hjelp av digitale kanaler, annonseringsmuligheter og algoritmer som gjør at markedsførere kan følge forbrukere i ulike situasjoner gjennom døgnet, forsøker merkevarene å få plass i målgruppens liv på en ny måte.

Et fragmentert medielandskap gir nye muligheter – og utfordringer
Samtidig betyr utviklingen at forbrukernes mediebruk har blitt mer fragmentert, og de blir eksponert for mer kommunikasjon enn tidligere. I tillegg til mye støy fra andre annonsører, er det enklere for forbrukerne å unngå reklame enn før, for eksempel ved å skippe videoreklamer og blokkere bannerannonser på nettsider.

Utviklingen gjør at markedsførere må jobbe hardere for å fange oppmerksomheten til forbrukerne. En forutsetning for at merkevaren skal nå sine mål med reklame er at forbrukerne blir oppmerksomme på reklamen slik at de eksponeres for merkevaren og grunnlag for et varig inntrykk blir lagt. En global analyse av Kantars databaser for kampanjeevalueringer viser at veien til eksponering starter med sterkt kreativt materiell; faktisk driver styrken på det kreative materialet halvparten av eksponeringen.

 

Les mer om rapporten fra Kantars globale analyse her.

 

Viktigheten av relevans
Relevans er en sterk driver til godt kreativt materiell, og en relevant innsikt om målgruppen gir dermed retning for den kreative løsningen, og øker sannsynligheten for å trenge gjennom til forbrukernes oppmerksomhet. Et godt forarbeid er nøkkelen til opplevd relevans, og ofte en suksessfaktor for effektiv reklame. Markedsanalyse har en sentral rolle i denne fasen. Innsikt om målgruppens holdninger og atferd skal hjelpe markedsførere med å forstå forbrukernes tankesett.

Når markedsførere gjennom innsikt om målgruppen har fått en forståelse for hvordan forbrukerne tenker og hvordan merkevaren skal gjøre en betydningsfull forskjell i forbrukernes liv, kan han eller hun enklere kommunisere på en måte som gjør at forbrukerne bryr seg om hva merket har å fortelle.

 

Endret fokus til kort sikt reduserer langsiktige effekter
Den andre utfordringen handler om målsetninger. På startstreken for en reklamekampanje er det særlig ett spørsmål som er viktig: “Hva er det vi ønsker å endre i folks tankesett, atferd og følelser, og hvordan skal kommunikasjonen bidra til dette?”

Ifølge Field har markedsførere hatt et sterkt fokus på kortsiktige mål om salg de siste årene, og dette har gått på bekostning av fokus på langsiktige mål om merkevarebygging. Dette viser seg i at prisvinnende reklame de siste årene har blitt mindre effektiv med hensyn til langsiktige effekter. De kortsiktige effektene er ikke irrelevante, men de mest suksessfulle reklamene skaper en god synergi mellom salgsaktivering og merkevarebygging, og evner å skape en positiv holdning hos målgruppen og å generere salg på kort sikt samtidig som den også bygger merkevaren på lang sikt.

Fokuserer vi videre på de langsiktige effektene som bygger merkevaren, bidrar bruk av innsikt til relevante målsetninger ved å gi god forståelse for merkevarens og konkurrentenes posisjoner i markedet, slik at reklamen sikrer integrasjon med merkevaren og differensiering fra konkurrenter. En god målsetning gir retning for kampanjen, og er videre kritisk for å kunne slå fast om kampanjen har vært en suksess.

En markedsundersøkelse der målgruppen kommer med sine tilbakemeldinger på reklamen gir innsikt i hvilke effekter den forventes å utløse i markedet. Dette er den første og siste muligheten annonsøren har til å sikre at reklamen treffer målgruppen. Innsikt fra en slik evaluering reduserer risiko hvis den brukes til å ta velinformerte beslutninger om hvilke reklamer som er sterke nok til å få komme på lufta, og kan spare annonsører fra å investere mye penger bak reklamer som vil gi liten effekt.

 

Rasjonalitet og emosjonalitet i samspill
Reklamediagnostisering kan gjøres på flere måter. Kahneman beskriver to ulike måter å prosessere informasjon på – system 1 skjer intuitivt og raskt, mens system 2 er rasjonelt og logisk. Begge disse tilnærmingene tjener et formål i evalueringer av reklamer.

På den ene siden kan innsikt om endringer i folks tankesett og atferd som følge av en reklame muligens best bli forutsagt gjennom analyse som trigger system 2: Opplever målgruppen at reklamen kommuniserer noe nytt, annerledes eller uvanlig? Synes folk reklamen passer med det man personlig bryr seg om? Analyse av slike spørsmål gir innsikt i om det er potensial for langsiktige effekter.

På den andre siden er det også viktig å måle følelser som følge av en reklame fordi reklamer som trigger emosjoner er mer effektive på lang sikt. Det kan være vanskeligere for folk å sette ord på hva reklamen får dem til å føle – emosjoner utløses av system 1. Innen markedsanalyse kan følelser for eksempel måles gjennom å bruke teknologi som facial coding til å tolke folks ansikter når de ser reklamen. På denne måten får man innsikt i om reklamen umiddelbart trigger glede, sinne, overraskelse eller tristhet, samt hvilke deler som trigger følelsene, noe som muliggjør optimaliseringer av innholdet.

 

Mitt råd på veien
Ved avslutningen av reklamekampanjen vil markedsanalyse gi innsikt om forventede langsiktige effekter på merkevaren utover de kortsiktige effektene, og til hvilken grad reklamene evner å endre folks tankesett, atferd og følelser på den måten de skal. En evaluering av hvordan kampanjen fungerte i markedet gir læring til fremtidige kampanjer.

Mitt råd på veien videre for norske markedsførere blir derfor å følge innsikt om reklamenes effekter over tid for å oppnå akkumulert læring. Dette vil øke sannsynligheten for bedret effekt, slik at markedsførere kan få mest mulig ut av sine reklameinvesteringer i fremtiden.

Andre artikler du kan være interessert i

Se alle artikler

TikTok i søkelyset

TikTok har på rekordtid blitt et fenomen. Det kinesiske sosiale nettverket er en plattform for underholdning og informasjon, men er i…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Hvordan jobber TV 2 med å nå de unge med nyheter?

TV2.no har raskt blitt en av Norges største nyhetskontoer på TikTok, men hvordan jobber de aktivt med å øke tilliten hos…

Fagartikkel, Tema-artikkel

Transformering av kirker gjennom antropologiske analyser

Kirken har vært en sentral sosial, kulturell og åndelig møteplass i norske lokalsamfunn i nesten 1000 år. I nyere tid har…

Fagartikkel, Tema-artikkel